Redactiestatuut LetselschadeNEWS
 
 
Doelgroep 
In het algemeen zullen de artikelen in LetselschadeNEWS gericht zijn op slachtoffers met ernstiger en in sommige gevallen blijvend letsel en op professionals die werkzaam zijn in de letselschadebranche. Daarbij richt zij zich in eerste instantie op slachtoffers met letsel dat leidt tot arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kan LetselschadeNEWS ook interessant zijn voor slachtoffers die niet te maken krijgen met (langdurige) arbeidsongeschiktheid. 
 
Beginselen en uitgangspunten  
De veerkracht van het slachtoffer zelf is uitgangspunt voor LetselschadeNEWS. Het weer oppakken van de draad van het leven, zover mogelijk, is leidend. Het gevoel dat dit ‘oppakken van de draad’ het beste samen met alle betrokken partijen bij het letselschadetraject bereikt kan worden kan worden staat voorop. LetselschadeNEWS wil in eerste plaats voor slachtoffers, maar ook voor andere betrokkenen, een steun in de rug zijn bij deze aanpak. Omdat het magazine tevens wordt gemaakt voor professionals werkzaam in de letselschadebranche wordt uitgebreid aandacht besteed aan diensten, innovatieve projecten of producten die bijdragen aan het centraal stellen van het slachtoffer. Op deze manier wil LetselschadeNEWS professionals meer betrekken bij en informeren over de verschillende mogelijkheden die er zijn ten behoeve van actief schaderegelen.
 
Frequentie verschijning en omvang 
LetselschadeNEWS zal tenminste 4 maal per jaar verschijnen.  
 
Elke editie van LetselschadeNEWS zal bij benadering tussen de 36 en de 44 bladzijdes beslaan. De redactie houdt hier rekening mee bij het opstellen van de artikelenlijst.  
 
Artikelen zullen bij benadering tussen de 750 en 2500 woorden bevatten. De redactie houdt hier rekening mee bij het opstellen van de artikelenlijst en het verzamelen en het opstellen van artikelen.   
 
Taken hoofdredactie 
De taken van de hoofdredactie zijn: 
het organiseren van het proces van totstandkoming en de exploitatie van het tijdschrift;
het onderdeel uitmaken en samenstellen van de redactie;
het nemen van eindverantwoordelijkheid voor de uitgifte en de in het tijdschrift opgenomen artikelen. 
 
Taken redactie 
De redactie zal bestaan uit 1 hoofdredacteur, 1 bladmanager en minimaal 7 en maximaal 15 redactieleden.  
De taken van de redactieleden zijn: 
het (laten) aanleveren en of corrigeren van in het tijdschrift te plaatsen artikelen;
het bijdragen aan de inhoudelijke verwezenlijking van de beginselen en de uitgangspunten van het tijdschrift;
aanwezigheid bij twee van de vier redactievergaderingen per jaar wordt als minimale voorwaarde gesteld.
 
Routing te plaatsen artikelen 
Uiterlijk twee weken vóór de redactieraad zijn alle conceptteksten in bezit van de hoofdredacteur en de bladmanager. Uiterlijk één week voor de geplande redactieraad ontvangen alle leden een agenda met alle conceptteksten. 
 
Tijdens de redactieraad worden alle artikelen besproken en voorzien van eventuele op- en aanmerkingen. Deze worden waar nodig verwerkt. 
 
Nadat alle stukken definitief zijn en de vormgever de definitieve versie van het magazine heeft opgemaakt, ontvangen alle redactieleden een digitaal exemplaar ter laatste controle. Binnen één week kan hierop nog worden gereageerd. Vervolgens zal het magazine worden gedrukt. 
    
Weigering te plaatsen artikelen
Een artikel kan door de redactie worden geweigerd indien een gekwalificeerde meerderheid, zijnde 2/3 deel van de redactieleden, zich hiertegen verzet. Elk redactielid kan om een stemming dienaangaande verzoeken, hetgeen men bij afwezigheid op de redactievergadering 5 dagen voor de redactievergadering schriftelijk en gemotiveerd aan de hoofdredactie kenbaar maakt of ten tijde van de redactievergadering gemotiveerd aangeeft.
 
Weigering door leden
Redactieleden die zitting nemen in de redactie - al of niet als kwalitatief lid op grond van zijn/haar deskundigheid of als vertegenwoordiger van een organisatie of bedrijf - kunnen plaatsing van een (gedeelte van een) artikel tegenhouden indien het artikel niet aansluit bij de doelstelling en/of uitgangspunten van het tijdschrift. Dit tegenhouden van plaatsing kan ook zijn vanwege de gebruikmaking van sponsoring aan de totstandkoming van de beschreven dienst of het product. 
De leden zullen hierbij terughoudendheid betrachten en hun beslissingen motiveren.
 
Beëindiging redactielidmaatschap 
Een lid dat een artikel weigert, welk artikel door een 2/3 meerderheid van alle redactieleden wel gesteund wordt, of het proces van totstandkoming van het tijdschrift frustreert, of hieraan onvoldoende bijdragen levert, gaat in overleg met de hoofdredactie over het voortduren van haar redactielidmaatschap. De hoofdredactie kan besluiten tot het per direct beëindigen van het lidmaatschap van de redactie. 
 
Inhoud artikelen 
Artikelen die verschijnen in LetselschadeNEWS zijn in voldoende mate onafhankelijk en zijn van voldoende kwaliteit, bovendien sluit het artikel aan bij de doelgroep.  
 
1. Onafhankelijkheid
Het artikel heeft een onafhankelijke, neutraal voorlichtende toon. Het artikel verwijst niet onnodig vanuit reclamedoeleinden naar personen of instellingen.
 
2. Doelgroepen
Het artikel is van toegevoegde waarde voor de doelgroep van LetselschadeNEWS. Een artikel dat van grote toegevoegde waarde is voor slachtoffers en niet voor de letselschadebranche kan gepubliceerd worden. Een artikel dat enkel van toegevoegde waarde is voor de letselschadebranche, maar niet voor slachtoffers wordt niet gepubliceerd.  
 
 3.  Kwaliteit 
Het artikel is van voldoende kwaliteit. Kwaliteit wil zeggen: ‘voldoen aan de uitgesproken en onuitgesproken verwachtingen van de lezer’. Onderdelen van kwaliteit zijn: leesbaarheid en deskundigheid. Indien geen van de redactieleden vakinhoudelijk deskundig is op het terrein van het artikel, dan wordt een deskundige externe beoordelaar aangetrokken. 
 
Privacy van slachtoffers  
De naam, adres en woonplaats van slachtoffers zal niet genoemd worden, tenzij het slachtoffer daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 
 
Op het gebruikte beeldmateriaal zullen geen slachtoffers te herkennen zijn, tenzij het slachtoffer daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 
Slachtoffers die toestemming hebben gegeven voor vermelding van hun naam, woonplaats of adres of die ervoor gekozen hebben herkenbaar op beeldmateriaal te zijn opgenomen, worden gewezen op de mogelijke gevolgen die dit met zich mee kan brengen. Deze slachtoffers zullen worden gewezen worden op de folder “Praten met de media: Doen of niet doen?” van Slachtofferhulp Nederland. Op de site van LetselschadeNEWS is een link naar deze folder geplaatst. 
 
Slachtoffers die een bijdrage leveren aan LetselschadeNEWS krijgen te allen tijde inzicht in de definitieve niet-opgemaakte tekst vóór publicatie. LetselschadeNEWS zal pas overgaan tot plaatsing nadat het slachtoffer heeft aangegeven akkoord te zijn met de inhoud.
 
Een slachtoffer heeft het recht na inzage alsnog af te zien van publicatie om hem moverende redenen. Het slachtoffer dient dit binnen 3 werkdagen na inzage kenbaar te maken aan de hoofdredacteur. 
 
Hoor en wederhoor 
LetselschadeNEWS zal te allen tijden hoor en wederhoor toepassen.  
 
Sponsoring  
Sponsors die LetselschadeNEWS op enige wijze diensten of producten leveren al dan niet tegen een tegenprestatie hebben geen invloed op de inhoud van LetselschadeNEWS. 
 
LetselschadeNEWS zal geen gebruik maken van diensten of producten van sponsors die op enige wijze oorzaak zouden kunnen zijn van letselschade of slachtofferschap. Hierbij moet worden gedacht aan auto’s, scooters, alcohol of andere mogelijke oorzaken van letselschade of slachtofferschap. Voor wat betreft sponsoring door belangenbehartigers wordt alleen sponsoring toegelaten indien de kantoren of bureaus waarvan zij deel uitmaken het Keurmerk Letselschade bezitten en/of advocaten die aangesloten zijn bij de vereniging LSA.
 
Reclame
In LetselschadeNEWS worden ter financiering van de kosten reclame uitingen opgenomen. Er is voor gekozen dit niet te doen voor diensten of producten die op enige wijze oorzaak zouden kunnen zijn van letselschade of slachtofferschap. Hierbij moet worden gedacht aan auto’s, scooters, alcohol of andere mogelijke oorzaken van letselschade of slachtofferschap. Voor wat betreft reclame door belangenbehartigers wordt alleen reclame toegelaten indien de kantoren of bureaus waarvan zij deel uitmaken het Keurmerk Letselschade bezitten en/of advocaten die aangesloten zijn bij de vereniging LSA.
 
Onvoorzien
In alle situaties waarin dit redactiestatuut niet voorziet, beslist de hoofdredacteur. Hij legt daarbij gemotiveerd verantwoording af aan de redactie. 
 
Disclaimer
Alle artikelen in LetselschadeNEWS zijn met zorg samengesteld. De (hoofd)redactie kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor achteraf gebleken feitelijke onjuistheden, uitspraken die in het tijdschrift worden gedaan en genoemde diensten of producten indien deze na afname niet blijken te voldoen.